Control de la qualitat de l’aigua

AGUA DE CALIDAD

Aigua de qualitat

A Aigua de Rigat ens prenem molt seriosament la teva salut i a la del nostre entorn. Et garantim que l’aigua que reps a casa teva compleix tots els requisits legals, ofereix la màxima seguretat de consum i supera els controls de qualitat més exhaustius.

La Unió Europea i la legislació espanyola determinen la qualitat que ha de tenir l’aigua de l’aixeta mitjançant el Reial decret 3/2023, de 10 gener, pel qual s’estableixen els criteris tecnicosanitaris de qualitat de l’aigua de consum, i el seu control i subministrament. De manera consensuada amb l’autoritat sanitària, a Aigua de Rigat hem desenvolupat el Pla de control analític, que estableix la freqüència i els paràmetres que cal analitzar per assegurar el compliment total del Programa de vigilància sanitària de l’aigua de consum autonòmic.

Per garantir la qualitat de l’aigua i que aquesta sigui completament segura per al consum humà, a Aigua de Rigat portem a terme nombroses anàlisis i controls, en laboratoris acreditats i certificats, que permeten garantir la màxima fiabilitat dels resultats. Les dades es remeten al Ministeri de Sanitat i es publiquen al Sistema d’Informació Nacional d´Aigües de Consum (SINAC).

Cal recordar que la responsabilitat d’assegurar la qualitat de l’aigua de l’aixeta és compartida. Hi estan implicats el Ministeri de Sanitat, les autoritats sanitàries de les comunitats autònomes, els ajuntaments, l’empresa subministradora i cada propietari de les instal·lacions interiors dins de la seva propietat.

Publicador de continguts

Tipus d’anàlisi

Tipus d’anàlisi

Per assegurar la qualitat de l’aigua, es porten a terme els tipus d’anàlisi següents:

Anàlisi de control a la xarxa de distribució

Per determinar els caràcters fisicoquímics, organolèptics i microbiològics de l’aigua.

Anàlisi completa de la xarxa i els dipòsits

Per determinar els caràcters organolèptics i fisicoquímics, els metalls, els trihalometans, els plaguicides, els hidrocarburs aromàtics policíclics i els caràcters microbiològics.

Anàlisi de radioactivitat

D’acord amb l’última modificació feta al Reial decret 3/2023, s’estableix que s’ha de determinar el potencial d’activitat radioactiva en les aigües de consum humà.

Determinació del clor residual lliure in situ

Per garantir la desinfecció correcta de l’aigua

Publicador de continguts