Tarifes

Text introductori tarifes

Els preus del servei de l'aigua s'elaboren tenint en compte les característiques específiques de cada municipi, els seus costos de gestió i la legislació vigent. Aquest preu correspon al servei de gestió de subministrament d'aigua.

El preu de l'aigua el fixa l'ajuntament de cada municipi.

Els factors que determinen el preu de l'aigua a cada municipi són diversos: l'escassetat o abundància de recursos hídrics del territori; l'origen de l'aigua (subterrània, superficial, de mar) i el seu cost d'extracció i tractament; la mida i el tipus de nucli urbà (ciutats compactes o disseminades); l'estat de les infraestructures; els criteris que s'adopten per finançar el seu manteniment, i altres factors com la qualitat del servei, l'eficiència, l'experiència, la tecnologia, la innovació, la qualificació i la formació del personal, etc.

Publicador de continguts

groupid: 385348, currentGroupId: 385348