Al costat de les persones

Introducció - Al costat de les persones

groupid: 385348, currentGroupId: 385348

A Aigua de Rigat som sensibles a les dificultats que tenen algunes persones per fer front a les despeses bàsiques de la llar. Per això ja fa anys que vam crear instruments de suport per a aquelles persones en situació de vulnerabilitat: els fons socials o fons de solidaritat, les tarifes socials i els compromisos de pagament sense interessos.

Fons de Solidaritat - Al costat de les persones

groupid: 385348, currentGroupId: 385348

Fons de Solidaritat

Què és?
El Fons de Solidaritat és un ajut que aporta Aigua de Rigat per cobrir les factures d'aigua impagades de persones vulnerables, amb l'objectiu de contribuir a superar la situació de risc en la que es troben.
S'aplica sobre la totalitat o una part de la factura de l'aigua i és compatible amb altres bonificacions.
L'aplicació del Fons queda supeditada a la vigència d'un conveni establert entre l'ajuntament (o Consell Comarcal, en funció del municipi) i Agua de Rigat.

Qui en pot gaudir?
Podrà beneficiar-se del Fons de Solidaritat el col·lectiu de persones que es trobin en situació de vulnerabilitat econòmica o risc d'exclusió, a valorar per part dels Serveis Socials assignats a cada municipi.

Com es sol·licita?
Per sol·licitar l'ajut, cal adreçar-se als Serveis Socials assignats de cada municipi. Un cop avaluat cada cas, els mateixos Serveis Socials tramiten l'ajut amb Aigua de Rigat.

Protección para colectivos vulnerables (datos 2018) - 1

Protecció per a col·lectius vulnerables (dades 2022)

Total de fons de solidaritat disponibles
30.000€ anuals

Municipis amb fons social
6

Beneficiaris dels fons socials
172 llars

Import del fons destinat a pagar rebuts
19.844,54€

Protección para colectivos vulnerables (datos 2018) - 2

Bonificació tarifa social
477 llars

Pòlisses identificades com a vulnerables
401

Pòlisses amb ajornament de pagament
194

Tarifa social - Al costat de les persones

groupid: 385348, currentGroupId: 385348

Cànon social

Per una banda, es pot demanar la tarifa d’aigua destinada a famílies nombroses que s’acreditin mitjançant el corresponent títol emès per la Generalitat de Catalunya, segons sigui la categoria general o bé especial.

També es pot sol·licitar la tarifa de cànon social, destinada a situacions econòmiques específiques, per subministraments domèstics de domicilis particulars. El sol·licitant ha de ser titular de la pòlissa.

El consum del període ha de ser igual o inferior a la dotació bàsica 100 l/persona/dia (27 m3/tte) (establerta pel Decret 3/2003). Bonificació sobre el concepte de cànon de l’aigua sempre que no es superin 27 m3/trimestre o equivalent si són famílies nombroses.

S’aplica una tarifa reduïda en el primer tram de consum.

S’han de complir alguna de les situacions detallades al web de l’ACA.

Compromisos de pagament sense interessos - Al costat de les persones

groupid: 385348, currentGroupId: 385348

Compromisos de pagament sense interessos

Es tracta d’acords de finançament negociat sense interessos del deute d’aquelles persones que tenen dificultats per pagar però que no tenen la consideració de vulnerables per part de Serveis Socials i volen fer front a les despeses de la llar.