Protecció de dades

Política de protecció de dades

 • Política de protecció de dades de clients/usuaris del Servei d'Aigua de Rigat

  1. Quina finalitat té aquesta Política de Protecció de Dades Personals?

  Aquesta Política de Privadesa té per objecte donar a conèixer la manera com obtenim, tractem i protegim les dades personals dels nostres clients i d'aquelles persones que es posen en contacte amb la companyia en relació amb aquests, i en aquest sentit, aquesta Política resulta aplicable a:

  a. Persones que volen contractar o que mantenen un contracte o pòlissa en vigor amb AIGUA DE RIGAT SL per prestar algun servei. Client o abonat del servei.

  b. Tercers que estan autoritzats o les dades dels quals han estat facilitats per a gestions del contracte (ex. titulars de dades de contacte per a notificacions, llogaters, titulars de senyals de cobrament.

  c. Tercers que contacten per informar incidències del servei, fer consultes, formular queixes o reclamacions de qualsevol mena sense mantenir una relació contractual amb la companyia d'aigües. (ex. per a consultes sobre condicions generals del servei, notificar fugues a la via pública, comunicar avaries, denunciar fraus,etc.).

  Com a norma general, tots els tràmits i gestions que comportin un tractament de dades personals es realitzaran per una persona en nom propi i en aquest cas facilitarà únicament dades personals de què és titular. Això no obstant, s'admetran també tràmits realitzats per:

  Persona autoritzada pel titular.

  Administradors de Finques degudament col·legiats actuant en nom de comunitats de propietaris i altres clients. En tot cas, garanteixen que: (i) han obtingut les dades de forma lícita; (ii) han informat l'afectat, quan s’escaigui, del tràmit o consulta que realitzarà, i (iii) compti amb un interès legítim per dur a terme la gestió que inicia.

  2. Qui és el responsable de les dades que facilita?

  El responsable del tractament és AIGUA DE RIGAT SL, (d'ara endavant, “AIGUA DE RIGAT” o la “Companyia”), amb CIF número A08008849 i domicili al C. de Santa Maria, 10, 08700 - Igualada, empresa dedicada a la prestació de serveis relacionats amb la gestió d'aigua potable.

  3. Quin tipus de dades tracta AIGUA DE RIGAT SL?

  AIGUA DE RIGAT SL tractarà les següents categories de dades de caràcter personal:

  a. Dades identificatives: nom i cognoms, i número de DNI;

  b. Dades de contacte: número de telèfon i/o correu electrònic, adreça postal de contacte.

  c. Econòmiques:número de compte bancari, si opta per aquest mitjà de pagament.

  d. Informació sobre l'immoble per al qual sol·licita el contracte:direcció del punt de subministrament, referència cadastral, els que constin als documents que aporti per acreditar la seva relació amb l'immoble (lloguer, propietat...).

  e. Dades de representació:apoderaments, protocols notarials; empresa i dades de contacte professional (en cas d'actuar per compte d'una empresa)

  f. Dades de consum: lectures de consums, incidències i alertes de consum; dades tècniques del servei contractat: núm. de comptador, tipus de consum del punt de subministrament; dades econòmiques i de facturació: import de les factures, pagaments i impagaments.

  g. Dades associades a un expedient de reclamació de deute per impagament o de frau:reclamacions, infraccions penals.

  h. Altres dades diferents de les anteriors facilitades voluntàriament per Ud.en posar-se en contacte amb nosaltres per qualsevol motiu (en queixes, reclamacions, consultes); dades de tercers que vostè faciliti voluntàriament i que quedaran integrades a l'expedient de contracte: dades de contacte d'un tercer per a notificacions, dades de tercers que són autoritzades pel client per realitzar gestions diverses en nom seu en relació amb el seu contracte.

  i. Negocis:dades de la signatura digital; signatura manuscrita.

  j. Imatge i/o veu: gravada durant trucades de telèfon, en videoconferències, en interlocucions mitjançant entorns virtuals.

  k. Altres dades per accedir a les tarifes socials aportats per l'Ajuntament: condició de col·lectiu vulnerable.

  l. Dades procedents de fonts accessibles al públic: dades cadastrals quan sigui necessari per comprovar la localització d'un punt de subministrament i la connexió de servei.

  m. Dades d'exploració, activitat al Lloc Web, (galetes), si accedeix a la web de AIGÜES COLOMENQUES SL. Si s'accedeix a l'Oficina Virtual es recolliran a més les vostres dades d'accés i de connexió (credencials,adreça IP, tipus i ID del dispositiu, tipus i idioma del navegador, domini a través del qual s'accedeix. Tota aquesta informació s'indica amb arreplega amb detall a la Política de Cookies disponible a https://www.aiguaderigat.cat/ca/politica-de-cookies . La web té la seva pròpia Política de Privadesa de la Web que podeu consultar al següent enllaç https://www.aiguaderigat.cat/ca/avis-legal .

  Recordeu que,en cas que vostè aporti dades de tercers a AIGUA DE RIGAT SL, Vostè es fa únic responsable davant d'ells i garanteix que ha obtingut l'autorització d'aquestes persones per facilitar-ne les dades i els ha informat de la finalitat del tractament. Així mateix garanteix que les dades que ha aportat són exactes i actualitzades, i és responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se com a conseqüència de l'incompliment de tal obligació.

  4. Per què utilitzem les vostres dades personals i quina és la base de legitimació?

  Les vostres dades seran tractades per a algunes de les finalitats i amb la base legitimadora que s'indica a continuació:

  i. Per prestar el servei contractat com a principal finalitat i per això: tramitar altes, baixes o canvis de titularitat;  assignar les tarifes, o descomptes que corresponguin que hagi sol·licitat i li apliquin; fer lectures periòdiques; emetre factures; comunicar-nos amb vostè a través de qualsevol dels mitjans de contacte que ens ha facilitat inclosos electrònics, per atendre o informar-lo sobre qualsevol incidència relacionada amb el servei (talls programats, possible fuita a les seves instal·lacions, proper rebut o impagaments reiterats...); fer gestions per al cobrament inclosa la reclamació d'impagaments; altres gestions administratives, incloses les necessàries per mantenir l'exactitud de les dades i per atendre qüestions que plantegi a aquest servei en relació amb el contracte o amb el servei contractat.

  Per deixar traçabilitat de les gestions realitzades per telèfon o en entorns virtuals, si s'activa aquest servei, es du a terme l'enregistrament de les trucades.

  Aquests tractaments són necessaris per a l'execució del contracte.

  En el cas dels tractaments de dades de categoria especial per assignar una tarifa social, la base legitimadora serà el consentiment atorgat en efectuar la sol·licitud.

  Les dades personals dels representants, persones de contacte i Administradors de Finques es tractaran en base a l’interès legítim (art.19 de la Llei Orgànica 3/2018), amb l'única finalitat de gestionar la petició efectuada en nom d'un tercer.

  ii. Per atendre incidències i consultes del servei no relacionades amb un contracte de subministrament, formulades per qualsevol interessat. Les dades de la persona que contacti es tractaran sobre la base del consentiment atorgat al moment de realitzar el contacte amb la companyia.

  iii. Per fer un càlcul del rendiment de la xarxa permetent detectar fuites d'aigua i fraus amb l'objectiu de garantir un cabal adequat a la xarxa de subministrament. S'utilitzaran dades agregades dels consums de tota la població i es denunciaran si s’escau els fraus en el consum d'aigua, i se'n reclamarà l'import defraudat. El tractament d'aquestes dades es basa en l’interès legítim de la companyia a garantir el subministrament a les necessitats de la població. Podeu oposar-vos a aquest tractament. Això no obstant, no es pot oposar al tractament que hagi de fer la companyia per denunciar i/o reclamar el frau detectat.

  iv. Per fer enquestes de satisfacció i estudis estadístics relacionats amb el servei contractat. Aquest tractament es basa en l’interès legítim de conèixer el seu nivell de satisfacció i detectar aspectes de millora en relació als serveis prestats. Podeu oposar-vos a aquest tractament.

  v. Per remetre-li enquestes de percepció sobre AIGUA DE RIGAT SL o sobre el Grup empresarial a què pertany. Aquestes enquestes no estan directament relacionades amb la prestació del servei contractat per la qual cosa només es realitzaran ens indica el seu consentiment exprés que podrà revocar en qualsevol moment.

  vi. Per remetre-li comunicacions promocionals sobre els productes i serveis i esdeveniments que organitza AIGUA DE RIGAT SL i/o el Grup empresarial a què pertany. Aquestes comunicacions es poden fer fins i tot per mitjans electrònics. Aquesta activitat requereix el seu consentiment exprés que podrà revocar en qualsevol moment.

  vii. Per oferir promocions i serveis personalitzats relacionats amb el sector de l'aigua en base a un perfil de client elaborat a partir de les vostres dades de consum, de facturació i dades tècniques del servei contractat. Aquesta activitat requereix el seu consentiment exprés que podrà revocar en qualsevol moment.

  viii. Per definir accions de cobrament i recobrament de deute sobre la base d'un perfil de client elaborat a partir del nombre de factures impagades, import degut i antiguitat del deute d'un contracte. Aquest tractament es basa en l’interès legítim de la companyia a eficientar la reclamació de deute ajustant-se a les característiques de pagament i impagament individuals de cada client. Podeu oposar-vos a aquest tractament.

  Per als tractaments anteriors basats en l'interès legítim, AIGUA DE RIGAT SL ha realitzat el corresponent informe de ponderació dels interessos perseguits pel Responsable i els drets i les llibertats fonamentals dels interessats. En cas de dubte sobre aquests, podeu enviar la vostra consulta al DPO de la Companyia.

  5. Qui pot accedir a les vostres dades personals?

  AIGUA DE RIGAT SL compta amb proveïdors de serveis per a la realització d'algunes tasques pròpies del contracte (suport a l'atenció al client, assessoria jurídica, impressió ensobrada i remissió de factures, serveis tecnològics, emmagatzematge i destrucció d'arxius físics, entre d'altres). Aquests proveïdors podrien haver d'accedir a les seves dades personals per desenvolupar aquestes tasques. AIGUA DE RIGAT SL garanteix que aquests proveïdors han signat un contracte d'encàrrec del tractament i únicament tractaran les seves dades personals sota instruccions expresses i en cap cas les utilitzaran per a finalitats pròpies o diferents de les detallades en aquesta Política.

  Alguns dels nostres proveïdors estan ubicats a països situats fora de l'Espai Econòmic Europeu (EEE) o, estan ubicades a EEE comparteixen la informació amb altres entitats ubicades fora d'aquest territori. En tot cas, AIGUA DE RIGAT SL garanteix que:

  •  Les transferències es fan a països respecte dels quals la Comissió Europea ha declarat que proporcionen un nivell de protecció equiparable a l'europeu.

  •  En absència de la dita declaració d'adequació s'han signat les Clàusules Contractuals Tipus aprovades per la Comissió. Podeu consultar aquesta informació a la pàgina de l'AEPD:

  https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/cumple-tus-deberes/medidas-de-cumplimiento/transferencias-internacionales

  Per a més informació sobre aquesta matèria, contacteu amb el Delegat de Protecció de dades.

  6. A qui comuniquem els seves dades?

  AIGUA DE RIGAT SL podria comunicar les vostres dades personals a tercers.

  AIGUA DE RIGAT SL té un interès legítim a transmetre dades personals dels seus clients dins del Grup empresarial al què pertany per a fins purament administratius l'objectiu dels quals és la coordinació eficient dels recursos. Si voleu consultar més informació sobre aquesta matèria, podeu remetre la vostra consulta al Delegat de Protecció de dades.

  AIGUA DE RIGAT SL està obligada a comunicar les seves dades a les entitats següents i per a les finalitats i pels motius que s'indiquen a continuació:

  Entitat

  Finalitat

  Aquesta comunicació és legal segons…

  Ajuntament del municipi on té contractat el subministrament d'aigua o l'entitat local titular del servei o l'organisme local de caràcter supramunicipal titular del servei

  Per a la fiscalització del servei públic que fa el titular del servei.

  Als municipis on al costat de la factura de l'aigua recaptem taxes en benefici d'entitats locals, per a la gestió d'aquests tributs.

  Estem obligats a realitzar aquesta cessió per l'article 248 b) del Decret 179/1995, de 13 de juny, d'aprovació del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis, normativa boja que regula el servei municipal d'abastament, el Reglament del servei i/o l'Ordenança corresponent a cada cas.

  Estem obligats per les ordenances reguladores de cadascuna de les taxes aprovades per cada municipi o organisme competent.

  Serveis socials municipals o comarcals segons competències del municipi.

  Abans de procedir a un possible tall de subministrament hem de confirmar amb els serveis socials que no hi ha una situació de risc d'exclusió residencial o vulnerabilitat.

  Estem obligats a fer aquesta cessió de dades d'acord amb l'article 6.4 de la Llei 24/2015 (Pobresa Energètica).

  Agència Catalana de l'Aigua

  Per al control del tribut "cànon de l'aigua" que recaptem a la factura de l'aigua per compte de l'Agència Catalana de l'Aigua.

  Estem obligats a realitzar aquesta cessió per la Llei 58/2003 (General Tributària)

  Institut Català del Sòl

  Per a la gestió de les finances que recaptem a les factures de contractació, per compte de l'institut Català del Sòl, organisme de la Generalitat de Catalunya.

  Estem obligats per la Llei 13/1996 i el Decret 147/1997, de 10 de juny, sobre el registre de finances.

  Agència Tributària (AEAT)

  Enviament a l'AEAT en un màxim de quatre dies hàbils el detall de les factures emeses i rebudes.

  Sistema de subministrament immediat d'informació (SII), regulat al RD 596/2016, de 2 de desembre i per l'Ordre HFP/417/2017, de 12 de maig.

  Agència Tributària (AEAT)

  Liquidació model 347 (és un model informatiu anual on s'especifica la suma d'operacions realitzades amb un client o proveïdor superior a 3.005,06€)

  Obligació per l'AEAT - Operacions amb tercers

  Autoritat Judicial o Cossos i forces de seguretat de l'Estat

  Enviament de dades per a localitzar una persona mitjançant sol·licitud judicial/policial prèvia.

  Informació sol·licitada per l'Administració Pública.

  Administració de Justícia

  Reclamacions judicials

  Llei d'enjudiciament civil i Llei d'enjudiciament criminal (Llei 1/2000 de 7 de gener i Reial decret de 14 de setembre de 1882)

  A més, AIGUA DE RIGAT SL podrà comunicar les seves dades a tercers si vostè ho ha consentit expressament.

  7. Per quant de temps conservem les vostres dades?

  Les dades es mantindran pel temps estrictament necessari per complir les finalitats descrites als apartats anteriors. Transcorregut aquest termini, les dades es mantindran bloquejades per un període addicional a l'efecte d'atendre possibles responsabilitats legals que se'n derivin. Posteriorment seran suprimits definitivament.

  8. Quins són els seus drets en matèria de protecció de dades i com els pot exercir?

  La Llei li reconeix els drets següents en matèria de protecció de dades:

  DRET CONTINGUT
  Accés

  Consultar les vostres dades personals incloses a les bases de dades de AIGUA DE RIGAT SL.

  Rectificació

  Modificar les vostres dades personals quan no siguin exactes o incompletes.

  Supressió

  Sol·licitar que eliminem les vostres dades personals.

  Limitació del tractament

  Sol·licitar la limitació al tractament de les vostres dades en els casos següents:

  - Mentre es comprova la impugnació de l'exactitud de les vostres dades.

  - Quan el tractament és il·lícit, però vostè s'oposa a la supressió de les seves dades.

  - Quan AIGUA DE RIGAT SL no necessiti tractar les vostres dades, però vostè les necessiteu per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

  - Quan vostè s'hagi oposat al tractament de les dades per al compliment d'una missió en interès públic o per a la satisfacció d'un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els seus.

  Portabilitat

  Rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagi facilitat, així com transmetre-les a un altre Responsable del Tractament.

  Per exercir els drets anteriors, o revocar el consentiment prestat per a alguna de les finalitats indicades, n'hi haurà prou que envieu la vostra sol·licitud per qualsevol dels següents mitjans indicant en l'assumpte “ Protecció de dades”:

   

  El sol·licitant haurà d'estar suficientment identificat a la sol·licitud. Quan el responsable del tractament tingui dubtes raonables en relació amb la identitat del sol·licitant, podrà requerir-lo per a que faciliti la informació addicional necessària per confirmar la vostra identitat. En cas que s'actuï a través de representació legal caldrà aportar, a més, DNI i document acreditatiu de la representació del representant.

  L'exercici de drets és gratuït, però la AIGUA DE RIGAT SL es reserva el dret de cobrar un cànon quan les sol·licituds siguin manifestament infundades o excessives, especialment degut al seu caràcter repetitiu. En aquest cas, AIGUA DE RIGAT SL podrà optar directament per no contestar la sol·licitud rebuda.

  En tot cas, com a afectat o interessat, pot presentar les denúncies que consideri oportunes davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) per algun dels mitjans indicats a la pàgina web de l'APDCAT accessible a través del següent enllaç: https://apdcat.gencat.cat/ca/inici.

  9. Delegat de protecció de dades.

  AIGUA DE RIGAT SL ha nomenat un Delegat de Protecció de Dades amb qui podeu contactar si teniu qualsevol dubte o queixa en matèria de protecció de dades. La reclamació s'investigarà de manera confidencial.

  Podeu contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades per qualsevol dels següents mitjans:

  • Correu electrònic: dpo@sorea.cat
  • Correu Postal: Pg. de la Zona Franca, 48, 08038 BARCELONA.A/A del Delegat de Protecció de Dades.

   

 • Política de protecció de dades relativa al control de temperatura en accessos

  Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

  El tractament de les dades personals relatives a la presa de temperatura amb termòmetres per part dels empleats és responsabilitat d’AIGUA DE RIGAT, S.A. (d’ara endavant, AIGUA DE RIGAT”), amb domicili al carrer Santa Maria, 10, Igualada, i CIF A-08008849.

  Quines dades es tracten?

  Es tractarà la temperatura corporal dels interessats. L’empleat es prendrà la temperatura; únicament haurà de manifestar si supera els 37,5 °C, segons el protocol del qual ha estat informat; i comunicar-ho a Recursos Humans (RH) i Prevenció de Riscos Laborals (PRL). 

  Amb quina finalitat es tractaran les dades personals? 

  Les dades de temperatura corporal seran tractades, únicament i exclusivament, amb la finalitat de no permetre l’accés a les instal·lacions d’AIGUA DE RIGAT a les persones que superin determinada temperatura, a fi de protegir la seguretat i la salut en l’entorn laboral durant la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19, seguint les indicacions del Departament de Seguretat i Salut Laboral d’AIGUA DE RIGAT, i contribuir, així mateix, a la contenció de la malaltia.

  Durant quant temps es conservaran?

  Les dades facilitades per l’empleat seran conservades durant el termini necessari per fer la comprovació pertinent, i posteriorment seran eliminades. 

  Excepcionalment, AIGUA DE RIGAT conservarà una còpia de les dades durant un termini superior quan, en el mateix moment del registre, s’hagi produït una reclamació de l’interessat amb motiu de la denegació de l’accés a la instal·lació o edifici. En aquest supòsit, les dades es conservaran únicament durant el termini de temps necessari per atendre la reclamació o l’exercici de les accions que se’n puguin derivar, i posteriorment seran eliminades.

  Quina és la legitimació per al tractament de les dades?

  La base legal per al tractament de les dades personals és: i) donar compliment a l’obligació prevista als articles 14 i 18 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, en virtut dels quals la companyia ha d’implantar tots els mitjans necessaris per garantir la seguretat i la salut dels seus empleats i altres persones externes a les seves instal·lacions i edificis; i ii) la necessitat de protegir l’interès vital de l’interessat o d’altres persones físiques.

  Quines mesures de seguretat s’han implantat per protegir les dades personals?

  AIGUA DE RIGAT ha implantat mesures perquè únicament els empleats es prenguin la temperatura, sense implicacions de tercers. Així mateix, ha implantat mesures tècniques i organitzatives adequades per, posteriorment i una vegada hagi comunicat aquella dada a RH i PRL, garantir-ne la seguretat i evitar-ne la destrucció, pèrdua, accés o alteració il·lícits. A l’hora de determinar aquestes mesures, s’han tingut en compte criteris com l’abast, el context i les finalitats del tractament, l’estat de la tècnica i els riscos existents.

  Comunica AIGUA DE RIGAT les dades personals a tercers?

  Només es comunicaran les dades personals a tercers si és necessari fer-ho per donar compliment a obligacions legals, com ara comunicacions a les autoritats sanitàries en cas que ho requereixin.

  Hi ha altres entitats que puguin tenir accés a les dades personals? 

  La companyia disposa de diversos proveïdors que assisteixen els empleats i externs en l’execució de diferents tasques relacionades amb el tractament de les dades personals, i als quals s’exigeix el compliment estricte de la normativa de protecció de dades, mitjançant la subscripció del corresponent contracte d’encarregat de tractament.

  Quins són els drets en matèria de protecció de dades i com es poden exercitar?

  La llei reconeix els drets següents en matèria de protecció de dades, aplicables tant a l’empleat com a l’extern:

  Dret

  Contingut

  Accés

  Podrà consultar quines dades personals tenim.

  Supressió

  Podrà sol·licitar que eliminem les seves dades personals.

  Oposició

  Podrà sol·licitar que no tractem les seves dades personals per a algunes finalitats concretes.

  Limitació

  Podrà sol·licitar que limitem el tractament de les seves dades personals, en determinades circumstàncies.    

  Autoritat de control

  En tot cas, com a interessat, té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat competent, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per defensar els seus drets, i ho pot fer a través de la pàgina web www.aepd.es

  Per exercitar aquests drets, fer una consulta o plantejar dubtes sobre el tractament de les dades personals, n’hi ha prou d’enviar una comunicació al delegat de protecció de dades de AIGUA DE RIGAT per correu electrònic a l’adreça dpo@sorea.cat, o bé mitjançant el correu postal a l’adreça: Carrer Santa Maria, 10, Igualada, a l’atenció del delegat de protecció de dades de AIGUA DE RIGAT, S.A., amb la referència “Protecció de dades”. 

 • Política de videovigilància i control d'accés

  La present política descriu el tractament que realitza AIGUA DE RIGAT, S.A. de les dades de caràcter personal recollides a través de les càmeres de videovigilància i del llocs i dispositius de control d’accés a oficines o instal·lacions del servei.

  Qui és el responsable de les dades recollides?

  El responsable de les dades de caràcter personal és AIGUA DE RIGAT, S.A., amb domicili al carrer Santa Maria, núm. 10, (08700) d’Igualada.

  En cas que tingui algun dubte o consulta en relació al tractament de les seves dades de caràcter personal, posis en contacte amb el nostre Delegat de Protecció de Dades (“DPO”) al correu electrònic dpo@sorea.cat, o a la direcció postal: al carrer Santa Maria, núm. 10, (08700) d’Igualada.

  El DPO és l’encarregat de vetllar pel compliment de la normativa de protecció de dades i les polítiques corporatives de privacitat en relació als tractaments efectuats per AIGUA DE RIGAT, S.A., incloent els relatius a videovigilància i control d’accés.

  Per a què utilitzem les vostres dades personals?

  Recollim diferents dades personals, que trobareu detallades a l’apartat següent, amb la finalitat principal de garantir la seguretat de les nostres instal·lacions. En particular: 

  • Les dades recollides mitjançant el sistema de videovigilància són tractades per garantir la seguretat dels béns i les persones que es troben a les nostres instal·lacions.
  • Les dades recollides mitjançant els nostres sistemes de control d’accés són tractades per:
   • facilitar l’accés a les oficines, la zona de treball i les àrees restringides; 
   • assignar la targeta d’accés corresponent;
   • portar un control de les entrades de personal extern i visitants;
   • garantir la seguretat dels béns i les persones que es troben a les nostres instal·lacions.

  Quin tipus de dades personals tractem?

  • Dades identificatives (nom, DNI, empresa a la qual pertanyeu, persona que visiteu, etc.)Us sol·licitarem aquestes dades quan us presenteu al mostrador de recepció, a fi d’atorgar-vos un targeta de visita per accedir a l’edifici.
  • Dades generades per la vostra targeta d’accés. Cada cop que passeu la vostra targeta pel torn d’accés, quedarà emmagatzemada l’hora d’entrada/sortida.
  • Gravacions d’àudio i vídeoEn romandre dins del camp de gravació de les càmeres de videovigilància instal·lades al nostre edifici, la vostra imatge pot ser gravada. No hi ha cap càmera oculta. Totes les càmeres estan senyalitzades.

  Legitimitat del tractament

  Tractem les vostres dades personals sobre la base de l’interès públic,per garantir la seguretat de les persones, els béns i les instal·lacions.

  Amb qui compartim les vostres dades?

  No es cediran dades a tercers, excepte per obligació legal. En cas que detectem que s’ha produït un incident de seguretat o tinguem indicis de la comissió d’algun delicte (furts, material destrossat, agressió a persones, etc...), les dades recollides per les nostres càmeres de videovigilància i sistemes de control d’accés seran posades a disposició de les Forces i Cossos de Seguretat i/o Jutges i Tribunals competents. 

  Durant quant de temps conservem les vostres dades?

  Les dades recollides es suprimeixen en un termini màxim de 30 dies (a comptar des de l’enregistrament). Excepcionalment, AIGUA DE RIGAT, S.A. conservarà una còpia de les dades durant un termini superior si s’ha produït un incident de seguretat o existeixin indicis de comissió d’algun delicte (per exemple, un robatori). 

  Sus derechos

  La normativa vigent de protecció de dades us reconeix diferents drets:

  • Dret d’accés a les vostres dades i d’obtenir-ne una còpia.
  • Dret de supressió o rectificació.
  • Dret a la limitació del tractament.
  • Dret d’oposició.
  • Dret de portabilitat de les dades que heu facilitat.

  Si us plau, tingui en compte que, encara que vostè pot exercir qualsevol dels drets previstos en la normativa, les especials característiques del tractament regulat en aquesta política no ens permeten respondre positivament la seva petició en tots els casos. Per exemple, no podem rectificar una gravació de videovigilància o un log o registre d’accés en el que es mostra automàticament la seva hora d’entrada en les nostres instal·lacions.

  Vostè té dret a presentar una reclamació davant el DPO en cas de que consideri que s’ha fet un tractament incorrecte de les seves dades de caràcter personal. La seva reclamació s’investigarà de forma confidencial i rebrà una resposta del nostre DPO.

  Per exercir els vostres drets, podeu contactar amb nosaltres a través dels mitjans següents:

  • Dirigint una carta per correu postal a la direcció: al carrer Santa Maria, núm. 10, (08700) d’Igualada.
  • A través del “Contacta” de la nostra web: www.aiguaderigat.cat

  En tot cas, com a afectat o interessat, pot presentar una denúncia davant l'autoritat de protecció de dades competent, en aquest cas, l’Agència Española de Protecció de Dades o l’organisme autonòmic competent.