Protecció de dades

Política de protecció de dades

 • Política de protecció de dades de clients/usuaris del Servei d'Aigua de Rigat

  1. Quina finalitat té aquesta Política de Protecció de Dades Personals?

  Aquesta política de privacitat té per objecte donar a conèixer la manera com obtenim, tractem i protegim les dades personals dels nostres clients i d'aquelles persones que es posen en contacte amb la companyia en relació amb els mateixos, i en aquest sentit, la present política resulta aplicable, a:

  • Persones que mantenen un contracte o pòlissa en vigoramb AIGUA DE RIGAT per a la prestació d'algun servei. Client o abonat del servei.
  • Persones que contacten amb AIGUA DE RIGAT per realitzar gestions pre-contractuals(sol·licitar una alta, sol·licitar un canvi de titularitat, o una subrogació o una nova escomesa a un nou punt de subministrament).
  • Persones que contacten amb AIGUA DE RIGAT per informar incidències de el servei, realitzar consultes, formular queixes o reclamacions de qualsevol tipus sense mantenir una relació contractual amb aquesta entitat (per exemple, fer una consulta sobre condicions generals de el servei, notificar una fuita a la via pública, comunicar una avaria, denunciar fraus dels que tinguin coneixement, etc.).
  • Finalment, també fa referència a aquelles persones,tercers diferents del client que les dades figuren en un expedient de contracteper haver estat informats pel propi client o pel mateix interessat, com, per exemple, autoritzats pel titular per realitzar gestions en el contracte, com a contacte per a notificacions, com inquilins de l'immoble, o aquells que les seves senyes de cobrament estan indicades en el contracte per al pagament de rebuts.

  2. Qui és el responsable de les dades que facilita?

  El responsable del tractament de les seves dades personals és AIGUA DE RIGAT, S.A. (en endavant AIGUA DE RIGAT) amb domicili al carrer Santa Maria, núm. 10, 08700 d’Igualada i NIF núm. A-08008849, empresa dedicada a la prestació de serveis relacionats amb la gestió d’aigua potable.

  3. Quin tipus de dades recull AIGUA DE RIGAT?

  Segons la gestió que realitzi, AIGUA DE RIGAT recollirà les dades de caràcter personal:

  • Dades identificatives i de contacte (nom, DNI, telèfon, correu electrònic, etc.), i informació sobre el immoble per al qual es gestiona o es pretén gestionar un contracte aigua i/o clavegueram i/o depuració, (direcció, etc.,) dades econòmiques dades bancàries facilitades pel client o per persona autoritzada. Aquestes dades són necessàries per a la correcta prestació el servei.
  • Dades de consum i dades tècniques del servei contractat. Aquestes dades són necessàries per a la correcta prestació el servei.
  • Diferents dades facilitades voluntàriament per vostè al posar-se en contacte amb nosaltres per qualsevol motiu (efectuar una reclamació, per comunicar una emergència, per consultar un dubte, etc.). Aquesta informació és necessària per poder gestionar i respondre la petició que realitza.
  • Dades de terceres persones que el client o el mateix tercer faciliten voluntàriament a AIGUA DE RIGAT i que quedaran integrats en l'expedient de contracte. Aquestes dades s'utilitzen per a la correcta prestació el servei. (Exemple: dades de contacte d'un tercer per a notificacions, dades de tercers que són autoritzats pel client per a realitzar gestions diverses en el seu nom en realització amb el seu contracte).
   En el cas que les dades personals aportades pertanyessin a un tercer, qui els facilita garanteix que ha informat a aquest tercer d'aquesta Política de Privadesa i ha obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a AIGUA DE RIGAT amb les finalitats assenyalades. Igualment garanteix que les dades aportades són exactes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.
  • Dades relacionades amb la navegació que es realitza per la pàgina web corporativa d’AIGUA DE RIGAT i/o per l'Oficina Virtual i dades facilitades per l'usuari a través de la web o de l'Oficina Virtual:

   - Dades relacionades amb la navegació que es realitza per la pàgina web corporativa d’AIGUA DE RIGAT i/o per l'Oficina Virtual: Visitar pàgina la web d’AIGUA DE RIGAT i navegar per les seves diferents seccions no requereix que es faciliti cap dada de caràcter personal. No obstant això, recollirem determinada informació relacionada amb la navegació que realitza (que no sempre ens permetrà identificar a l'usuari) a través de cookiesinstal·lades en el seu equip. Si us plau, consulti més detalls sobre aquesta matèria en la nostra Política de Cookies.
   -Dades facilitades per l'usuari en realitzar gestions i tràmits a través de la web corporativa d’AIGUA DE RIGAT i/o a través de l'Oficina Virtual. L'usuari de la Web pot realitzar diferents tràmits i gestions per a les quals en alguns casos no serà necessari que es registri (“tràmits de la Web pública”). D'altra banda, qui sigui client del servei podrà registrar-se en l'Oficina Virtual i realitzar tots els tràmits i gestions habilitats (“tràmits de l'Oficina Virtual”). Per a donar-se d'alta en l'Oficina virtual el client ha d'acceptar les seves condicions d'ús (consulti les Condicions d'ús de l'Oficina Virtual en  https://www.aiguaderigat.cat/registre).

  La web té la seva pròpia Política de Privacitat de la Web d’AIGUA DE RIGAT.

  4. Tràmits relacionats per un tercer o en nom d’una empresa i per Administradors de Finques

  Com a norma general, tots els tràmits i gestions que comportin un tractament de dades personals es realitzaran per una persona en el seu propi nom i en aquest cas facilitarà únicament dades personals dels quals és titular. No obstant això, s'admetrà que l'Usuari faciliti dades d'un tercer sempre que: (i) hagi obtingut les dades de manera lícita; (ii) hagi informat l'afectat, quan escaigui, del tràmit o consulta que realitzarà, i (iii) compti amb un interès legítim per a dur a terme la gestió que inicia. En aquest sentit, es podran efectuar gestions en nom de tercers en el cas de:

  • Persona amb autorització expressa del titular.
  • Administradors de Finques degudament col·legiats, actuant en nom de comunitats de propietaris i altres clients.
  • Representants o persones de contacte de persones jurídiques que actuïn en nom d'aquestes.

  Les dades personals dels representants, persones de contacte i Administradors de Finques es tractaran, sobre la base de l'interès legítim (d'acord amb el que es disposa en l'article 19 de la Llei Orgànica 3/2018), amb l'única finalitat de gestionar la petició efectuada en nom d'un tercer. 

  5. Per a què utilitzem les seves dades personals i quina és la base de legitimació?

  Utilitzem les seves dades amb les següents finalitats i amb la següent base legitimadora segons el cas:

  • Gestionar el servei de proveïment d'aigua i/o clavegueram i/o depuració que ha contractat. Realitzem diferents gestions necessàries per a prestar el servei contractat, com, per exemple: lectures periòdiques, emissió de factures, informació al client sobre els consums efectuats per diferents mitjans, cobrament de factures, etc.
   El tractament d'aquestes dades és necessari per a mantenir la relació contractual amb els nostres clients.
  • Gestionar i solucionar les incidències del servei. AIGUA DE RIGAT duu a terme tasques de detecció de fugides, control de fraus en el subministrament i balanç hidràulic amb l'objectiu de garantir una adequada gestió de l'aigua i el correcte funcionament i rendiment de la xarxa.
   AIGUA DE RIGAT té un interès legítim a tractar les seves dades personals dels seus clients per a detectar fugides i evitar fraus en el subministrament. D'altra banda, el tractament de les dades relatives al servei contractat és necessari per a mantenir la relació contractual amb els seus clients.
  • Atendre les sol·licituds que Vostè voluntàriament ens efectuï (entre altres, reclamacions, consultes de dubtes, anomenades d'emergència, etc.).
   El tractament d'aquestes dades és necessari per a mantenir la relació contractualamb els nostres clients. En el cas de no clients, el tractament es basa en el consentiment atorgat en contactar amb nosaltres voluntàriament per a fer qualsevol comunicació.
  • Realizar estudios estadísticos y/o encuestas de satisfacción a clientes en relación con el servicio contratado, que nos ayuden a mejorar el servicio o diseñar nuevas funcionalidades.
   • Estudios estadísticosRealizamos estudios estadísticos para mejorar nuestros servicios al cliente o diseñar nuevas funcionalidades. Por ejemplo, evaluamos los niveles de satisfacción, determinamos promedios periódicos de consumo y prevemos la demanda de agua en diferentes zonas o municipios.
    Este tratamiento tiene como base legal el interés legítimo de Aigua de Rigat en tratar los datos personales de sus clientes y, en particular, su opinión sobre el servicio y la información sobre el consumo y las averías que puedan sufrir, para generar estudios estadísticos o agregados que permitan mejorar los servicios.
   • Encuestas de satisfacciónAsimismo, realizamos a nuestros clientes encuestas de satisfacción relacionadas con el servicio contratado; con este fin podríamos ponernos en contacto con los clientes a través de teléfono y correo electrónico. En ningún caso se tomarán medidas que los afecten de forma individual, y sus datos personales serán anonimizados.
    Este tratamiento tiene como base legal el interés legítimo. Aigua de Rigat considera que esta finalidad es compatible con la finalidad del servicio contratado, ya que existe una relación entre ambas finalidades (realizamos encuestas de satisfacción para poder prestar un mejor servicio). Entendemos, por otro lado, que nuestros clientes pueden esperar razonablemente que su información personal se trate para esta finalidad.
  • Gestionar el acceso y utilización de la Oficina Virtual.
   El tratamiento de estos datos se basa en la existencia de una relación contractual con el cliente y en su consentimiento. Por una parte, la Oficina Virtual es un medio de contacto puesto a disposición solo de clientes con un contrato vigente con Aigua de Rigat. La Oficina Virtual permite al cliente gestionar sus datos y consultar los datos de su contrato (consumos, facturas…), realizar peticiones, etc. Por otro lado, el alta en la Oficina Virtual exige un acto afirmativo claro que refleje el consentimiento del cliente al tratamiento de sus datos personales al solicitar el alta y aceptar las correspondientes condiciones de uso de la Oficina Virtual.
  • Realizar encuestas no relacionadas con el servicio para conocer la percepción que nuestros clientes tienen sobre Aigua de Rigat o sobre el Grupo SUEZ, mientras dure su contrato y siempre que nos otorgue su consentimiento. La información así recabada será utilizada exclusivamente para obtener valores estadísticos o agregados.
   El tratamiento de los datos con esta finalidad se basa en el consentimiento otorgado por el cliente. En todo momento podrá revocar el consentimiento prestado contactando con Aigua de Rigat a través de cualquier medio.
  • Ofrecer o remitir a nuestros clientes información comercial relacionada con los servicios contratados que gestiona Aigua de Rigat, así como sobre actividades y eventos relativos a dicho sector, siempre que nos otorgue su consentimiento. Si el cliente nos autoriza a ello,podremos enviarle estas comunicaciones promocionales incluso por medios electrónicos.
   El tratamiento de los datos con esta finalidad se basa en el consentimiento otorgado por el cliente. En todo momento podrá revocar el consentimiento prestado contactando con Aigua de Rigat a través de cualquier medio.
  • Elaboració d'un perfil sobre el client mitjançant la realització d'un seguiment continu del seu consum d'aigua, així com utilitzar altres dades que ens hagi facilitat, per a oferir-li promocions i serveis personalitzats relacionats amb el sector de l'aigua i sempre que ens atorgui el seu consentiment. Per a això s'utilitzarà, entre altres, les seves dades de telelectura, permetent entre altres coses conèixer en temps real el consum d'aigua que realitza.
   El tractament de les dades amb aquesta finalitat es basa en el seu consentimentatorgat pel client. En tot moment podrà revocar el consentiment prestat contactant amb AIGUA DE RIGAT a través de qualsevol mitjà.

  6. Qui pot accedir a les seves dades de caràcter personal?

  Addicionalment, AIGUA DE RIGAT compta amb prestadors de serveis per a la realització d'algunes tasques pròpies del contracte que en el seu cas hauran d'accedir a les seves dades per a poder realitzar la gestió que sol·licita. Aquests prestadors tindran la condició d'Encarregats del tractament d'acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i únicament tractaran les dades personals conforme a les instruccions d’AIGUA DE RIGAT En cap cas utilitzaran les dades personals de l'Usuari per a finalitats pròpies o diferents als detallats en aquesta Política.

  AIGUA DE RIGAT compta amb els serveis de Microsoft Ireland Operations Limited per a emmagatzemar diferent informació en Microsoft Azure entre la qual poden trobar-se les teves dades personals. Microsoft Ireland Operations Limited podria subcontractar part d'aquestes tasques a Microsoft Corporation, radicada als EUA. Ara bé, en el cas que es produeixi una transferència internacional de dades a Microsoft Corporation, la mateixa és lícita ja que s'han establerta garanties adequades per a protegir les teves dades personals. En aquest sentit, Microsoft Corporation (i) es troba adherida al Privacitat Shield i (ii) l'Agència Espanyola de Protecció de Dades ha considerat que les transferències realitzades amb destinació a la mateixa són lícites donades certes condicions.

  7. A qui comuniquem les seves dades?

  AIGUA DE RIGAT no comunica les seves dades personals a tercers, tret que Vostè ho consenti o que estiguem obligats per una llei.

  Quan sigui necessari el seu consentiment per a comunicar les seves dades personals a tercers, en els formularis de recollida de dades l'informarem de la finalitat del tractament, de les dades objecte de comunicació, així com de la identitat o sectors d'activitat dels possibles cessionaris de les seves dades personals.

  AIGUA DE RIGAT sí que podria estar obligada a comunicar en alguns casos dades d'usuaris, es tracti o no de clients, a les Administracions competents titulars de serveis o de conceptes tributaris associats als serveis que presta quan sigui requerida per a això, o quan la comunicació resulti necessària per a atendre la sol·licitud o consulta, o quan sigui necessari per a gestionar judicialment una situació de frau.

  En particular, AIGUA DE RIGAT està obligada per disposició legal a comunicar les dades personals dels seus clientsa les següents entitats que, entre altres, podran utilitzar-los per a:

  Entitat Finalitat Aquesta comunicació és legal segons...

  Ajuntament del Municipi en que té contractat el subministrament d’aigua

  Per a la fiscalització del servei públic que realitza el titular del servei.

  Estem obligats a realitzar aquesta cessió per l'article 248 b) del Decret 179/1995, de 13 de juny, d' Aprovació del Reglament d'Obres, Activitats i Servei, normativa local que regula el servei municipal d'abastament, el Reglament del servei i/o l' Ordenança corresponent, en cada cas. 
  Serveis Socials Municipals o del Consell Comarcal segons competències de cada municipi Abans de procedir a un possible tall de subministrament hem de confirmar amb els Serveis Socials que no existeix una situació de risc d’exclusió residencial Estem obligats a realitzar aquesta cessió de dades d'acord amb l'article 6.4 de la Llei 24/2015 (Pobresa Energètica).
  Agència Catalana de l'Aigua Per al control del tribut “cànon de l'aigua” que recaptem en la factura de l'aigua per compte de l'Agència Catalana de l'Aigua. Estem obligats a realitzar aquesta cessió por la Llei 58/2003 (General Tributària).
  Institut Català del Sòl Per a la gestió de les fiances que recaptem en les factures de contractació, per compte de l'Institut Català del Sòl, organisme de la Generalitat de Catalunya. Estem obligats per la Llei 13/1996 i el Decret 147/1997, de 10 de juny, sobre el registro de fiances.
  Agència Tributària (AEAT) Enviament a l’AEAT en un màxim de quatre dies hàbils el detall de les factures emeses i rebudes Sistema de subministrament immediat d’informació (SII), regulat en el RD 596/2016, de 2 de desembre i per l’Ordre HFP/417/2017, de 12 de maig
  Agència Tributària (AEAT) Liquidació model 347 (és un model informatiu anual on s’especifica la suma d’operacions realitzades amb un client o proveïdor superiors a 3.005, 06 €) Obligació per l’AEAT – Operacions amb tercers
  Autoritat Judicial o Cossos i forces de seguretat de l’Estat Enviament de dades per localitzar una persona mitjançant sol·licitud judicial/policial prèvia  Informació sol·licitada per l’Administració Pública. 
  Administració de Justícia  Reclamacions Judicials  Llei Enjudiciament civil i Llei Enjudiciament criminal (Llei 1/2000 de 7 de gener i Real Decret de 14 de setembre de 1882)

  8. Per quant temps conservem les seves dades?

  Les dades de clients es conservaran mentre es mantingui la relació contractualper a poder gestionar-la adequadament. Una vegada finalitzada aquesta relació (transcorreguts els terminis de l'operativa de cobrament de rebuts pendents i resolts conflictes oberts en relació amb el servei) haurem de conservar les seves dades degudament bloquejades durant un període addicional en què poguessin existir qualssevol responsabilitats legals derivades de serveis facilitats o dels tractaments realitzats.

  Les dades de no clientsfacilitats per a altres gestions (consultes, comunicacions de fraus…) es conservaran pel temps que resulti necessari per a gestionar la seva sol·licitud, més un període addicional a l'efecte d'atendre possibles responsabilitats legals derivades la mateixa.

  En cas que hagi autoritzat l'enviament de comunicacions comercials, mantindrem les seves dades fins al moment en què ens indiqui que vol deixar de rebre les nostres ofertes, fins i tot encara que hagi finalitzat la relació contractual amb nosaltres.

  9. Quin son els seus drets en matèria de protecció de dades i com pot exercitar-los?

  La Llei li reconeix els següents drets en matèria de protecció de dades:

  Derecho Contenido
  Accés Podrà consultar les seves dades personals incloses en les bases de dades d’AIGUA DE RIGAT.
  Rectificació

  Podrà modificar les seves dades personals quan siguin inexactes o incomplets.

  Supressió

  Podrà sol·licitar que eliminem les seves dades personals.

  Oposició 

  Sol·licitar que no tractem les dades personals per a algunes finalitats concretes.

  Limitació del tractament 

  Podrà sol·licitar la limitació al tractament de les seves dades en els següents casos:

  • Mentre es comprova la impugnació de l'exactitud de les seves dades.
  • Quan el tractament és il·lícit, però Vostè s'oposa a la supressió de les seves dades.
  • Quan AIGUA DE RIGAT no necessiti tractar les seves dades, però Vostè els necessiti per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
  • Quan Vostè s'hagi oposat al tractament de les seves dades per al compliment d'una missió en interès públic o per a la satisfacció d'un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els teus.
  Portabilitat  Podrà rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagi facilitat, així com a transmetre'ls a un altre responsable.

  Per exercir els anteriors drets, o revocar el consentiment prestat, serà suficient que ens enviï la seva sol·licitud per qualsevol dels següents mitjans:

  Serà necessari aportar fotocòpia del D.N.I. o document equivalentque acrediti la identitat i sigui considerat vàlid en dret. En cas que s'actuï a través de representació legal haurà d'aportar-se, a més, DNI i document acreditatiu de la representació del representant.

  AIGUA DE RIGAT contestarà al més aviat possible i en tot cas dins del termini d'un mes a les sol·licituds rebudes. El termini podrà prorrogar-se fins a dos mesos més tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds rebudes. En aquest cas AIGUA DE RIGAT informarà l'interessat sobre aquesta circumstància indicant els motius de la dilació.

  L'exercici de drets és gratuït. No obstant això, AIGUA DE RIGAT es reserva el dret de cobrar un cànon quan les sol·licituds siguin manifestament infundades o excessives, especialment a causa del seu caràcter repetitiu. En aquest cas, d'acord amb el RGPD, AIGUA DE RIGAT podrà optar directament per no contestar a la sol·licitud rebuda.

  Addicionalment AIGUA DE RIGAT ha nomenat un Delegat de Protecció de Dades amb qui pot contactar si té qualsevol dubte o queixa en matèria de protecció de dades. Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades per qualsevol dels següents mitjans:

  • Correu electrònic:dpo@sorea.cat
  • Correu Postal: Carrer Santa Maria, núm.10, 08700 d'Igualada. A/A de la Delegada de Protecció de Dades.

  La seva reclamació s'investigarà de manera confidencial i rebrà una resposta del nostre Delegat de Protecció de Dades.

  En tot cas, com a afectat o interessat, pot presentar una denúncia davant l'autoritat de protecció de dades competent, en aquest cas, l’Agència Española de Protecció de Dades o l’organisme autonòmic competent.

 • Política de protecció de dades relativa al control de temperatura en accessos

  Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

  El tractament de les dades personals relatives a la presa de temperatura amb termòmetres per part dels empleats és responsabilitat d’AIGUA DE RIGAT, S.A. (d’ara endavant, AIGUA DE RIGAT”), amb domicili al carrer Santa Maria, 10, Igualada, i CIF A-08008849.

  Quines dades es tracten?

  Es tractarà la temperatura corporal dels interessats. L’empleat es prendrà la temperatura; únicament haurà de manifestar si supera els 37,5 °C, segons el protocol del qual ha estat informat; i comunicar-ho a Recursos Humans (RH) i Prevenció de Riscos Laborals (PRL). 

  Amb quina finalitat es tractaran les dades personals? 

  Les dades de temperatura corporal seran tractades, únicament i exclusivament, amb la finalitat de no permetre l’accés a les instal·lacions d’AIGUA DE RIGAT a les persones que superin determinada temperatura, a fi de protegir la seguretat i la salut en l’entorn laboral durant la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19, seguint les indicacions del Departament de Seguretat i Salut Laboral d’AIGUA DE RIGAT, i contribuir, així mateix, a la contenció de la malaltia.

  Durant quant temps es conservaran?

  Les dades facilitades per l’empleat seran conservades durant el termini necessari per fer la comprovació pertinent, i posteriorment seran eliminades. 

  Excepcionalment, AIGUA DE RIGAT conservarà una còpia de les dades durant un termini superior quan, en el mateix moment del registre, s’hagi produït una reclamació de l’interessat amb motiu de la denegació de l’accés a la instal·lació o edifici. En aquest supòsit, les dades es conservaran únicament durant el termini de temps necessari per atendre la reclamació o l’exercici de les accions que se’n puguin derivar, i posteriorment seran eliminades.

  Quina és la legitimació per al tractament de les dades?

  La base legal per al tractament de les dades personals és: i) donar compliment a l’obligació prevista als articles 14 i 18 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, en virtut dels quals la companyia ha d’implantar tots els mitjans necessaris per garantir la seguretat i la salut dels seus empleats i altres persones externes a les seves instal·lacions i edificis; i ii) la necessitat de protegir l’interès vital de l’interessat o d’altres persones físiques.

  Quines mesures de seguretat s’han implantat per protegir les dades personals?

  AIGUA DE RIGAT ha implantat mesures perquè únicament els empleats es prenguin la temperatura, sense implicacions de tercers. Així mateix, ha implantat mesures tècniques i organitzatives adequades per, posteriorment i una vegada hagi comunicat aquella dada a RH i PRL, garantir-ne la seguretat i evitar-ne la destrucció, pèrdua, accés o alteració il·lícits. A l’hora de determinar aquestes mesures, s’han tingut en compte criteris com l’abast, el context i les finalitats del tractament, l’estat de la tècnica i els riscos existents.

  Comunica AIGUA DE RIGAT les dades personals a tercers?

  Només es comunicaran les dades personals a tercers si és necessari fer-ho per donar compliment a obligacions legals, com ara comunicacions a les autoritats sanitàries en cas que ho requereixin.

  Hi ha altres entitats que puguin tenir accés a les dades personals? 

  La companyia disposa de diversos proveïdors que assisteixen els empleats i externs en l’execució de diferents tasques relacionades amb el tractament de les dades personals, i als quals s’exigeix el compliment estricte de la normativa de protecció de dades, mitjançant la subscripció del corresponent contracte d’encarregat de tractament.

  Quins són els drets en matèria de protecció de dades i com es poden exercitar?

  La llei reconeix els drets següents en matèria de protecció de dades, aplicables tant a l’empleat com a l’extern:

  Dret

  Contingut

  Accés

  Podrà consultar quines dades personals tenim.

  Supressió

  Podrà sol·licitar que eliminem les seves dades personals.

  Oposició

  Podrà sol·licitar que no tractem les seves dades personals per a algunes finalitats concretes.

  Limitació

  Podrà sol·licitar que limitem el tractament de les seves dades personals, en determinades circumstàncies.    

  Autoritat de control

  En tot cas, com a interessat, té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat competent, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per defensar els seus drets, i ho pot fer a través de la pàgina web www.aepd.es

  Per exercitar aquests drets, fer una consulta o plantejar dubtes sobre el tractament de les dades personals, n’hi ha prou d’enviar una comunicació al delegat de protecció de dades de AIGUA DE RIGAT per correu electrònic a l’adreça dpo@sorea.cat, o bé mitjançant el correu postal a l’adreça: Carrer Santa Maria, 10, Igualada, a l’atenció del delegat de protecció de dades de AIGUA DE RIGAT, S.A., amb la referència “Protecció de dades”. 

 • Política de videovigilància i control d'accés

  La present política descriu el tractament que realitza AIGUA DE RIGAT, S.A. de les dades de caràcter personal recollides a través de les càmeres de videovigilància i del llocs i dispositius de control d’accés a oficines o instal·lacions del servei.

  Qui és el responsable de les dades recollides?

  El responsable de les dades de caràcter personal és AIGUA DE RIGAT, S.A., amb domicili al carrer Santa Maria, núm. 10, (08700) d’Igualada.

  En cas que tingui algun dubte o consulta en relació al tractament de les seves dades de caràcter personal, posis en contacte amb el nostre Delegat de Protecció de Dades (“DPO”) al correu electrònic dpo@sorea.cat, o a la direcció postal: al carrer Santa Maria, núm. 10, (08700) d’Igualada.

  El DPO és l’encarregat de vetllar pel compliment de la normativa de protecció de dades i les polítiques corporatives de privacitat en relació als tractaments efectuats per AIGUA DE RIGAT, S.A., incloent els relatius a videovigilància i control d’accés.

  Per a què utilitzem les vostres dades personals?

  Recollim diferents dades personals, que trobareu detallades a l’apartat següent, amb la finalitat principal de garantir la seguretat de les nostres instal·lacions. En particular: 

  • Les dades recollides mitjançant el sistema de videovigilància són tractades per garantir la seguretat dels béns i les persones que es troben a les nostres instal·lacions.
  • Les dades recollides mitjançant els nostres sistemes de control d’accés són tractades per:
   • facilitar l’accés a les oficines, la zona de treball i les àrees restringides; 
   • assignar la targeta d’accés corresponent;
   • portar un control de les entrades de personal extern i visitants;
   • garantir la seguretat dels béns i les persones que es troben a les nostres instal·lacions.

  Quin tipus de dades personals tractem?

  • Dades identificatives (nom, DNI, empresa a la qual pertanyeu, persona que visiteu, etc.)Us sol·licitarem aquestes dades quan us presenteu al mostrador de recepció, a fi d’atorgar-vos un targeta de visita per accedir a l’edifici.
  • Dades generades per la vostra targeta d’accés. Cada cop que passeu la vostra targeta pel torn d’accés, quedarà emmagatzemada l’hora d’entrada/sortida.
  • Gravacions d’àudio i vídeoEn romandre dins del camp de gravació de les càmeres de videovigilància instal·lades al nostre edifici, la vostra imatge pot ser gravada. No hi ha cap càmera oculta. Totes les càmeres estan senyalitzades.

  Legitimitat del tractament

  Tractem les vostres dades personals sobre la base de l’interès públic,per garantir la seguretat de les persones, els béns i les instal·lacions.

  Amb qui compartim les vostres dades?

  No es cediran dades a tercers, excepte per obligació legal. En cas que detectem que s’ha produït un incident de seguretat o tinguem indicis de la comissió d’algun delicte (furts, material destrossat, agressió a persones, etc...), les dades recollides per les nostres càmeres de videovigilància i sistemes de control d’accés seran posades a disposició de les Forces i Cossos de Seguretat i/o Jutges i Tribunals competents. 

  Durant quant de temps conservem les vostres dades?

  Les dades recollides es suprimeixen en un termini màxim de 30 dies (a comptar des de l’enregistrament). Excepcionalment, AIGUA DE RIGAT, S.A. conservarà una còpia de les dades durant un termini superior si s’ha produït un incident de seguretat o existeixin indicis de comissió d’algun delicte (per exemple, un robatori). 

  Sus derechos

  La normativa vigent de protecció de dades us reconeix diferents drets:

  • Dret d’accés a les vostres dades i d’obtenir-ne una còpia.
  • Dret de supressió o rectificació.
  • Dret a la limitació del tractament.
  • Dret d’oposició.
  • Dret de portabilitat de les dades que heu facilitat.

  Si us plau, tingui en compte que, encara que vostè pot exercir qualsevol dels drets previstos en la normativa, les especials característiques del tractament regulat en aquesta política no ens permeten respondre positivament la seva petició en tots els casos. Per exemple, no podem rectificar una gravació de videovigilància o un log o registre d’accés en el que es mostra automàticament la seva hora d’entrada en les nostres instal·lacions.

  Vostè té dret a presentar una reclamació davant el DPO en cas de que consideri que s’ha fet un tractament incorrecte de les seves dades de caràcter personal. La seva reclamació s’investigarà de forma confidencial i rebrà una resposta del nostre DPO.

  Per exercir els vostres drets, podeu contactar amb nosaltres a través dels mitjans següents:

  • Dirigint una carta per correu postal a la direcció: al carrer Santa Maria, núm. 10, (08700) d’Igualada.
  • A través del “Contacta” de la nostra web: www.aiguaderigat.cat

  En tot cas, com a afectat o interessat, pot presentar una denúncia davant l'autoritat de protecció de dades competent, en aquest cas, l’Agència Española de Protecció de Dades o l’organisme autonòmic competent.