Clavegueram

Clavegueram

La xarxa de clavegueram

Aigua de Rigat gestiona el sistema de clavegueram dels municipis d'Òdena i Copons. La major part dels 30 km de col·lectors que composen aquestes dues xarxes funcionen per gravetat, i únicament hi ha una estació de bombament d'aigües residuals a Òdena que permet que les aigües que circulen pels col·lectors superin les dificultats geomorfològiques.

Tota la xarxa de clavegueram està cartografiada i reflectida mitjançant una aplicació informàtica GIS (Sistema d'Informació Geogràfica), que permet tenir un major control a l'hora de realitzar manteniments, tant preventius com correctius.